© 2011 ADINIS, s.r.o. - výskum, vývoj a aplikácia technológií

Softvér ADProt

Softvér ADprot je nástroj na správu experimentov a meraní zameraných na identifikáciu proteínov metódou hmotnostnej spektrometrie a vyhľadávanie informácií o identifikovaných proteínoch v proteínových databázach.


Funkcionality softvéru ADProt

Softvér dokáže pracovať s dátami o proteínoch z databáz UniProt a NCBI. Softvér automaticky dohľadáva informácie o meraných proteínoch z externej databázy UniProt a poskytuje ich používateľovi na zobrazenie a ďalšie rozhodovanie. V prípade, že automatické dohľadanie je nepostačujúce, softvér umožňuje aj manuálny import dát o proteínoch. Manuálne je možné importovať dáta z databáz UniProt v XML a FlatText formáte, alebo NCBI v GenPept formáte.


Softvér načítava dáta z experimentálnych meraní zo súborov v csv formáte. Všetky proteíny v rámci experimentu prezentuje vo forme tabuľky, prostredníctvom ktorej zobrazuje príslušnosť jednotlivých proteínov k meraniam a vzorkám. Zabezpečuje dostupnosť stručných aj detailných informácií o proteíne, eliminuje redundantné proteíny, dopočítáva a zobrazuje molekulové hmotnosti a hodnoty izoelektrického bodu. Umožňuje filtrovať proteíny, ktoré neboli identifikované dostatočným počtom meraní, zmazať zvolený proteín z experimentu a aktualizovať údaje o proteínoch získané z externých databáz. Identifikované proteíny experimentu je možné exportovať do Excelu, pričom softvér umožňuje voľbu, ktoré z dostupných údajov o proteíne sa do exportu zahrnú.

Login:
Heslo:
Registrácia | Zabudol som heslo
 

Registrácia umožňuje oprávneným používateľom služieb Dátového centra pre výskum a vývoj získať licenciu na používanie softvéru ADProt. Oprávnenými používateľmi služieb Dátového centra sú pracovníci výskumu a vývoja na verejných vysokých školách a inštitútoch Slovenskej akadémie vied v Slovenskej republike a títo pracovníci sú oprávnení využívať softvér ADProt pre svoju výskumnú a vývojovú činnosť.


Vyplnením a zaslaním registračného formulára je administrátorovi odoslaná žiadosť o vydanie licencie. Po schválení a vydaní licencie administrátor aktivuje prístupové kódy používateľa (Login a Heslo), ktoré vyplnil v registračnom formulári.


Po zadaní prístupových kódov a prihlásení používateľ získa prístup k aktuálnej verzii softvéru ADProt a k dokumentácii.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ